Nyelvoktatás

Nyelvoktatás
 
Iskolánkban első osztály második félévétől kínálunk idegen nyelvórákat diákjaink számára.
A tanulók német és angol nyelvet tanulhatnak.
Az első három évfolyamon elsősorban az idegen nyelvek megszerettetése az elsődleges célunk és ennek érdekében dalokkal, mondókákkal, sok játékkal színesítjük a nyelvórákat.
Negyedik évfolyamtól kezdődően nívócsoportok ban folytatódik a nyelvtanulás. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek a képességeikhez leginkább illeszkedő csoportban dolgozhatnak.
A csoportok kialakításakor több szempontot veszünk figyelembe:
•  a tanulók első három évfolyamon nyújtott teljesítménye;
•  a tanulók harmadik év végi osztályzata;
•  a negyedik év elején megírt szintfelmérő eredménye;
•  tanuláshoz való pozitív hozzáállás, szorgalom
A csoportok mindegyikében a tantervi követelmények teljesítése az alapfeladat, de a jobb csoportokban sok - sok kiegészítő anyag feldolgozására is sor kerül, míg a gyengébb csoportokban nagyobb hangsúlyt kap a mechanikus gyakorlás.
A nívócsoportok felülvizsgálatára félévkor és év végén kerül sor, ami a csoportok közötti átjárhatóságot biztosítja.
Tanulóink értékeléséhez regionális nyelvtanulási naplót más szóval portfoliót használunk. Ez egy olyan mappa, melyben a tanulók kiegészítő feladatlapokat, tanórai munkákat, felméréseket gyűjtenek össze.
A tanulók félévkor és év végén ebbe a portfolióba teszik a tanáraik által elkészített értékelőlapjaikat, melyek a tanulók készségeiről, órai aktivitásáról, nyelvtanuláshoz való hozzáállásáról ad teljesebb képet a szülők számára a szöveges értékelés lehetőségeit kihasználva. Így a tanulók és szüleik számára is láthatóbbá válnak a gyerekek erősségei és a még fejlesztésre váró területek.
A hetedik évfolyamtól kezdődően második idegen nyelv tanulására is lehetőség nyílik - ennek keretében a németesek angolt, az angolosok pedig németet tanulhatnak heti egy órában.
A második idegen nyelv tanulásának feltételei:
•  legalább négyes hatodik év végi osztályzat magyarból és az első idegen nyelvből;
•  tanuláshoz való pozitív hozzáállás, szorgalom;
•  e plusz feladat vállalása nyolcadik osztály végéig.
Fő célként az alapvető szókincs és nyelvtani ismeretek elsajátítását említhetjük, mely nagy segítséget jelent a középiskolai tanulmányok során.
A második idegen nyelv tanítása választható tanórai keretek között zajlik, a tanulók a tanév során érdemjegyeket kapnak, félévkor és év végén pedig osztályzatot, ami a bizonyítványukba is bekerül.
Éppen ezért a második idegen nyelv tanulását abbahagyni csak előzetes szaktanári egyeztetés után, az iskola igazgatójához benyújtott, indoklással ellátott írásos kérelem elbírálása után lehet.
 
VERSENYEK
Az idegen nyelvet tanuló diákjaink számára iskolánk falai között több lehetőség is adódik arra, hogy tanórákon megszerzett tudásukat kamatoztassák.
Ősszel, hagyományosan, immár több mint tíz esztendeje iskolánk szervezi a Megyei Angol Versenyt megyénk 13-14 éves tanulói számára.
Versenyünk írásbeli és szóbeli fordulókból áll.
Az írásbelin nyelvhasználati feladatok, olvasás és íráskészség mérő feladatok szerepelnek, míg a szóbeli egy magnóhallgatási feladatot, kötetlen beszélgetést és képleírást foglal magába. A szóbeli fordulóra az alapfokú szóbeli nyelvvizsga témaköreiből kell felkészülni.
A verseny népszerűségét jelzi, hogy az írásbeli fordulóra általában 120- 140 tanuló jelentkezik.
A szóbeli fordulón már csak az írásbelin legsikeresebben szereplő első 20 tanuló mérettetik meg.
Az első öt helyezett tanuló több középiskolában is plusz pontot kap a felvételinél.
Januárban az Országos Angol Verseny megyei fordulójának ad helyet intézményünk, melyet a MPI koordinál.
Március hónap az iskolai Fordítói versenyé. A 4-7. évfolyamokon egy- egy rövid angol vagy német történetet, verset fordítanak le tanulóink magyarra, és azt rajzzal illusztrálják.
A verseny eredményhirdetése a Gyakorlós Héten történik. A legjobb munkákat kiállítjuk az iskola aulájában, hogy az iskola tanulói megtekinthessék.
Áprilisban, a Gyakorlós Héten, "Drama Games" címmel Megyei Angol Nyelvi Drámajáték Vetélkedőt szervezünk ötfős, felsős csapatok számára. Játékos délután ez, ahol a szerepjáték, apróbb jelenetek eljátszása, stílusgyakorlatok, nyelvtörők, rajzos feladatok, mimetizálás zajlik.
Évek óta a Révai Gimnázium színjátszó csoportjának rövid előadása nyitja meg a vetélkedőt, mely alkalmat ad arra, hogy a tanulók szórakozva használják a nyelvet, mélyítsék tudásukat.
A Gyakorlós Héten a 8.osztályosok számára országismereti vetélkedőt szervezünk. Egy-egy adott angol vagy német anyanyelvű országra vonatkozó feladatokat kell megoldaniuk, melyek történelmi, földrajzi, kulturális kérdéseket tartalmaznak. Az adott ország anyagából a gyerekek megadott szempontok alapján előzetesen felkészülhetnek.
 
RENDEZVÉNYEK
Az idegen nyelvek tanulásának egyik fontos eleme, a célnyelvi ország kultúrájának, hagyományainak, szokásainak megismerése.
Ez az elv vezérelt bennünket, amikor az első karácsonyi teadélután t megszerveztük felsős tanulóink számára.
E játékos délután során német és angol karácsonyi dalokat hallgatunk és tanulunk meg, az ünnephez kapcsolódó szavakkal bővítjük tanulóink szókincsét, és természetesen az ünnephez kapcsolódó szokásokat is megismertetjük a tanulóinkkal.
Apróbb ajándékokat is szoktunk készíteni, melyekkel a gyerekek szüleiknek, testvéreiknek kedveskedhetnek.
A teadélután jó hangulatához hozzájárul a finom sütemények elfogyasztása, és az angolosok még a tejes teát is megkóstolhatják.
Ez a vidám délután, melyet hagyományosan minden decemberben megszervezünk, tovább motiválhatja tanulóinkat az idegen nyelv elsajátítására.
Rendezvényeink közül a fordítói verseny ről és a nyolcadik osztályosok számára rendezett országismereti vetélkedő ről a "Versenyek" címszó alatt olvashatnak.
 
A HELYI VIZSGÁRÓL
Iskolánk tanulói hatodik és nyolcadik évfolyamokon idegen nyelvből, mint választott szóbeli vizsgatárgyból, helyi vizsgát tehetnek.
A német et tanuló hatodik osztályos diákok számára a vizsga kötetlen beszélgetéssel kezdődik, majd a kötelező tétel következik, és a vizsgát egy szituáció zárja.
A nyolcadik osztályos diákok a szituációs gyakorlatot képleírás váltja fel.
Az angol osok számára a kötetlen beszélgetést a vizsgatétel követi, ezután pedig egy kép leírása a feladat mindkét érintett évfolyamon.
A tételeket tanórai keretben dolgozzuk fel, a tanulók a tanév során szóbeli felelet formájában számot is adnak folyamatos felkészülésük eredményéről.
A tételek témakörei az alapfokú nyelvvizsgatételekkel egyeznek meg.
A vizsga lebonyolításának rendjéről a helyi vizsgaszabályzat rendelkezik.
 
Külkapcsolatok
 
 
Projekttalálkozó Norvégiában
 
November 23-28. között zajlott a MAKE A DIFFERENCE elnevezésű COMENIUS projekt-találkozó a norvégiai Tonsberg városkában.
A résztvevők nyolc országból érkeztek.
Házigazdáink jóvoltából bepillantást nyerhettünk az ottani oktatási rendszerbe, sőt egy-egy órarészlet megtekintésére is lehetőségünk nyílt.(Meglátogattuk a technika órák helyszínéül szolgáló műhelyeket, a sportcsarnokot, valamint a testi/szellemi fogyatékossággal rendelkező gyermekek foglalkozásait.)
A projekt fő célja a diákönkormányzatok munkájának segítése, fejlesztése.
 Részletes tájékoztatást kaptunk az ottani szervezet munkájáról.
Az előzetesen kapott feladatokat teljesítettük, vittük magunkkal tanulóink életét, iskoláját, városukat, országukat bemutató projektjeit.
Megvitattuk az eredményeket, közös logót választottunk, és kitűztük az elkövetkező négy hónap feladatait határidőkkel együtt.
Gyermekeink a projekttel kapcsolatos soron következő feladatokat elsősorban a művészeti és nyelvi órákon fogják megvalósítani.
Sok hasznos tapasztalattal tértünk haza az útról, amelyeket már részben megosztottunk a kollégákkal és a diákokkal.

SZIRÉN online katalógus

                         

Gyakorlós Alapítvány adószáma

15308902-4-08