Házirend

Iskolánk házirendje

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

HÁZIREND

2016

 

 

Kedves Gyakorlós Diákunk!

 

A Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Házirendünk célja, hogy iskolánk mindennapi életét szabályozva biztosíthassuk a gyakorlóiskola működésének törvényes feltételeit.

Házirendünk előírásai iskolánk tanulóira, a tanítási gyakorlaton lévő egyetemi hallgatókra, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak.

Szabályai minden olyan esetben érvényesek, amikor a tanulóként az iskola felügyelete alatt állsz.

 

A házirend elkészítésénél figyelembe vettük:

 • eddigi hagyományainkat
 • a Nemzeti köznevelési törvény előírásait
 • a Diákjogi Charta elemeit

 

Iskolánkban a diákönkormányzati véleményezési jog, továbbá a szülői szervezet jogainak gyakorlása szempontjából a tanulók nagyobb közösségének az alsó- illetve a felső tagozatot tekintjük. A nagyobb közösséget érintő kérdésekben a döntéshozónak be kell szereznie a diákönkormányzat és a Szülői közösség véleményét.

 

Élet a gyakorlóiskolában

 

Iskolánkban a tanítás 8 órakor kezdődik, éppen ezért az iskolába legkésőbb 7:45-ig meg kell érkezned.

A 7:00 és 7:30 közötti időszakra reggeli ügyeletet kérhetsz. Erre vonatkozó kérelmedet az osztályfőnöködnek kell leadnod.

Az udvaron (rossz idő esetén) az aulában történő gyülekezés után, 7:30-kor, az ügyeletes tanár irányításával mehetsz az osztálytermedbe.

Reggelente a szüleid a portáig kísérhetnek, és a délutáni hazamenetel időszakában is az iskola előterében várakozhatnak.

 

A tanítási órák 45 percesek a szünetek 5, 10, 15 percesek.

Becsengetéskor a tanításhoz szükséges felszereléssel, az órára felkészülve, fegyelmezetten kell várnod a tanáraidat az osztályteremben, vagy a szaktantermek bejáratánál.

Ha tanárod becsengetés után 10 perccel sem érkezik az órára, akkor a hetesek egyike köteles azt jelenteni az igazgatóhelyettesi/titkársági irodában.

 

A tanítási órák és a szünetek rendje a következő:

 

 

tanóra

szünet

1.

8:00 – 8:45

8:45 – 9:00

2.

9:00 – 9:45

9:45 – 10:00

3.

10:00 – 10:45

10: 45 – 11:00

4.

11:00 – 11:45

11:45 – 11:55

5.

11:55 – 12:40

12:40 – 12:45

6.

12:45 – 13:30

13:30 – 13:35

7.

13:35 – 14:20

 

 

Alsós kisdiákként az első és harmadik szünetben az udvaron kell tartózkodnod – kivéve rossz idő esetén –, a második szünetben a tanteremben ülve csendben tízóraizhatsz.

 

Felső tagozatos diákként az első szünetben a tanteremben ülve tízóraizhatsz, míg a második szünetben az udvaron kell tartózkodnod. A többi szünetet a tanteremben vagy a folyosón töltheted.

Az udvari szünetekben köteles vagy az időjárásnak megfelelően felöltözni.

 

Tanórák közötti szünetekben, továbbá tanórák előtt és után az udvaron a rohangálás és a labdajáték tilos.

Napközis szabadidőben a labdajáték – a foci kivételével – kizárólag nevelőd felügyelete mellett, a vele való közös játék során lehetséges.

 

Tanórák közötti szünetekben az ügyeletes nevelő felügyelete mellett használhatod az osztálytermekben e célra elhelyezett tanulói számítógépeket. Az Internet használatára a számítástechnika tanteremben megfogalmazott szabályok érvényesek.

 

Az iskola eszközeit, létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitvatartási ideje alatt rendeltetésszerűen használhatod.

 

A tanműhely, a tornaterem, a könyvtár, informatika terem, valamint a szertárak használatának rendjéről az illetékes szaktanárok tájékoztatnak tanév elején.

 

Az iskola eszközeinek, felszereléseinek nem rendeltetésszerű használatából adódó vagy szándékos rongálásból keletkező kárt szüleid köteles azt megtéríteni.

 

Az iskolabolt szolgáltatásait tanítás előtt, valamint a tanítási órák közötti szünetekben veheted igénybe úgy, hogy tanítási óráról nem késhetsz.

 

A tanítás ideje alatt az iskola területét csak a szülő tájékoztató füzetbe/ellenőrzőbe írt írásos kérésére, az osztályfőnök írásbeli engedélyével hagyhatod el.

Rendkívüli esetben (pl. betegség) csak apukád/anyukád kíséretében távozhatsz az épületből az osztályfőnököd tudtával.

Az iskola engedély nélküli elhagyása tanítási idő alatt tilos, megszegése esetén a fegyelmező intézkedéseknek megfelelő legenyhébb fokozat az osztályfőnöki intő.

 

A tanítási órák befejezése után köteles vagy a padodat és az osztálytermet rendben hagyni, a székedet az asztalra feltenni. A tantermet nevelőd irányításával hagyhatod el.

 

Hiányzásodkor szüleid értesítsék osztályfőnöködet az első tanítási napon!

Az iskolából való hiányzásodat köteles vagy igazolni. Évente 3 napot a szüleid, az ennél hosszabb hiányzást csak az orvos igazolhatja.

 

Nem betegségből adódó hosszabb hiányzásra – szüleid írásbeli kérésére – csak az iskola igazgatója adhat engedélyt. Ld.: SZMSZ 9.1

 

Igazolatlan hiányzásodat az osztályfőnök jelenti az iskolavezetésnek. Ha ez többször előfordul, az iskola szabálysértési eljárást kezdeményez szüleid ellen.

 

Megjelenésed legyen tiszta és ápolt, viselkedésed pedig udvarias és kulturált. A közösséghez tartozás azt is jelenti, hogy tekintettel vagyunk a más nemű, korú és ízlésű társainkra, illetve felnőttre. Mindez vonatkozik a beszédmódra, az emberi érintkezésekre és a nyilvánosság összes fórumán tett megnyilvánulásra is.

Az iskola – az ünnepségek kivételével – nem ír elő egyenruhát és nem hoz különleges öltözködési szabályokat, de az iskola területén és az iskolai programokon igazítsd öltözködését a társadalmi normákhoz. Ruházatod nem lehet balesetveszélyes. Külső megjelenésed nem lehet szélsőséges, nem kelthet közmegbotránkozást.

Az iskolai ünnepségeken kötelező ünnepi öltözetet viselned. Ez a lányok esetében fehér blúz, sötét szoknya, valamint az iskolai sál és jelvény, a fiúk esetében fehér ing, sötét nadrág, az iskolai nyakkendő és jelvény.

 

Testi és lelki egészséged érdekében a következőket vedd figyelembe:

 

A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a baleset megelőzési és tűzvédelmi szabályokról, melyeket saját és társaid testi épsége érdekében köteles vagy betartani.

 

Az iskola egész területén köteles vagy saját és társaid testi épségére ügyelni. A durvaság, a verekedés, a rongálás megengedhetetlen viselkedési forma, mely büntetést von maga után. Iskolánkban elítéljük a tárgyi vagy szellemi tulajdon megkárosítóit, eltulajdonítóit, a lelki vagy fizikai kényszer, a testi, a lelki és a verbális agresszió, a durvaság minden megnyilvánulását. Ezek az iskola normákat súlyosan sértik, ezért a kötelességszegők számára a legszigorúbb fegyelmi következményekkel járnak. Amennyiben ilyet tapasztalsz, azonnal jelents osztályfőnöködnek.

 

Az elektromos és gázüzemű eszközöket, gépeket, a tanműhely, az informatika terem, a tornaterem és a szertárak eszközeit csak pedagógus felügyelete mellett és a szaktanáraid által előírtak szerint használhatod.

 

Tanulmányi kirándulásokon, az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon is köteles vagy gyakorlós diákhoz illően viselkedni.

 

Az iskolába nem hozhatsz balesetveszélyes szerszámokat, fegyvereket, nagy értékű vagyontárgyakat és ékszert, műszaki berendezéseket, veszélyes állatokat, alkoholt, kábítószert, pornográf témájú információ-hordozókat, szélsőséges vallási és egyéb szimbólumokat ábrázoló eszközöket, gyufát, cigarettát.

Az iskola területére mobiltelefonodat csak saját felelősségedre hozhatod, érte az intézmény semmilyen felelősséget sem vállal. Tilos a mobiltelefon tanóra alatti használata. Az iskolában tartózkodás teljes időtartama alatt köteles vagy azt kikapcsolva a táskádban tartani.

 

Az ablakokba kiülni, kihajolni veszélyes és tilos. Tilos bármilyen tárgyat kidobni, és tilos kikiabálni.

 

Az iskola területén nem folytathatsz üzleti, üzleti jellegű tevékenységet.

 

Üzenetet szüleid az iskolatitkáron keresztül juttathatnak el hozzád.

 

Így juthatsz tankönyvekhez…

 

A 2013/2014.tanévtől kezdődően – első ízben csak az elsősök számára, majd azt követően tanévenként felmenő rendszerben – az állam ingyenes tankönyveket biztosít számodra. Ezeket a tankönyveket az iskola könyvtári állományába vesszük. A tanév feladatainak elvégzéséhez a tankönyveket a könyvtárból kölcsönözheted a könyvtáros által meghatározott időpontban.

A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje: egy tanév, szeptember 1– június 15.

A tankönyvek átvételekor aláírásoddal kell igazolnod az átvételt, és ezzel elismered, hogy azokat köteles vagy használható állapotban visszaszolgáltatni, és értük anyagi felelősséggel tartozol. Éppen ezért ezekre a könyvekre nagyon kell vigyáznod, hiszen a tanév végén azokat mindenféle rongálástól mentesen, épségben vissza kell vinned a könyvtárba. Amennyiben a tankönyveket, iskolánk tanulói a későbbi tanévekben nem használhatják, mert azokban bármilyen kárt okoztál, szüleidnek ki kell fizetni a tankönyvek árát.

 

Jogaid és kötelességeid

A jogaid:

Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a köznevelési törvény 46. §- ában meghatározott jogaid érvényesülhessenek.

 

Az osztályfőnököd a tanév elején ismerteti a Házirendet (melyet minden újonnan iskolánkba beiratkozott diákunk kézhez kap), a mulasztások igazolásának rendjét, a magatartás és szorgalom értékelésének tartalmi és formai követelményeit, a tanév rendjét.

 

Iskolánk pedagógiai programja értelmében minden gyakorlós diák számára biztosítjuk, hogy képességei fejlődhessenek, érdeklődésének megfelelő tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon vehessen részt.

Az iskola tanulójaként jogod van részt venni az iskolai és az iskolák közötti versenyeken. A nevezésről tanárod javaslata alapján dönthetsz.

 

Mivel iskolánkban elítélünk mindenféle durvaságot, testi, lelki és verbális agressziót lehetőséged nyílik arra, hogy biztonságos, nyugodt környezetben tanulhass.

 

Az információs önrendelkezési jogodnak megfelelően osztályfőnököd segítségével tájékozódhatsz arról, hogy az iskola milyen adatokat és milyen módon tárol rólad.

 

Az iskola diákjaként a mindenkori érvényes jogszabályban meghatározott módon normatív kedvezményes vagy ingyenes tankönyv- és étkezési támogatásban részesülhetsz. Kérelmedet a szülő/gondviselő aláírásával és a szükséges igazolásokkal ellátva, az iskola igazgatójához nyújthatod be.

 

A szülő/gondviselő a beiratkozás alkalmával döntheti el, hogy az iskolánkban az első évfolyamtól kötelezően folyó nyelvoktatás melyikét választja számodra. A döntésről írásban kell nyilatkoznia. Ennek megtétele után a nyelvoktatásban való részvételed kötelező érvényű.

 

Harmadik évfolyam második félévétől – az arra kiválogatott kisdiákok – emelt szintű angol csoportban tanulhatnak. A csoportba kerüléshez az angol nyelvben nyújtott teljesítményeden túl a magyar nyelv és irodalom osztályzataidat, valamint a magatartás és szorgalom jegyeidet is figyelembe vesszük.

 

Nyelvtanáraid javaslatára a 7. osztálytól második idegen nyelvet választhatsz.

 

A vizsgaszabályzatban rögzített módon és időpontban a 6. és 8. osztályban az előírt, továbbá a kötelezően választható tantárgyakból is vizsgáznod kell. A választott tantárgyakból szervezett vizsgára az adott tanév első félévének végéig jelentkezhetsz az iskola által biztosított formanyomtatvány felhasználásával.

 

Az iskolában biztosított számodra az egészségügyi ellátás, melynek időpontjáról és rendjéről az iskolaorvos és a védőnő tájékoztat.

 

Az iskola igazgatója a tanév rendjében meghatározott időpontban elkészíti és közzéteszi azoknak a szakköröknek és diákköröknek a jegyzékét, amelyekből választhatsz. A tájékoztató tartalmazza a szakkörök tartalmi leírását, heti óraszámát, időpontját, a vezető pedagógus nevét s amennyiben költségtérítést kell fizetni, a térítési díj mértékét. Szülői hozzájárulással, írásban jelentkezhetsz a kívánt szakkörre. Jelentkezésed elfogadásáról a szakkörvezető tájékoztat.

Alsó tagozatosok számára a szakköri foglalkozások általában legkorábban 15:30-kor, míg a felső tagozatosok számára legkorábban 14:30-kor kezdődhetnek.

 

Tanulmányaidat érintő kérdésekről választott diákképviselők útján az iskolai diákönkormányzat rendszeresen megtartott ülésein és az iskolai diákközgyűlésen személyesen alkothatsz véleményt.

A tanítási órákon véleményezési jogoddal az órát vezető pedagógus által irányított és megszabott keretek között élhetsz.

A szaktanár a tanév elején tájékoztat tantárgya tanulmányi követelményeiről, valamint a továbbhaladás feltételeiről.

A tanév során folyamatosan tájékoztat a számonkérés tartalmi és formai követelményeiről.

 

A témazáró dolgozat időpontját, tartalmi és tanulmányi követelményeit a számonkérés előtt legalább 7 nappal szaktanárod közli veled.

Egy napon legfeljebb kettő témazáró illetve vizsgadolgozat megírására kötelezhetnek tanáraid.

Kijavított írásbeli dolgozatod eredményét 5 egymást követő munkanapon belül megismerheted.

 

Az iskolában részt vehetsz a történelmi egyházak által szervezett erkölcs és hitoktatásban.

 

A tanulmányaiddal kapcsolatos mentesítési kérelmedet írásban, szülő/gondviselő aláírásával, az iskola igazgatójához nyújthatod be. 

 

Alsó tagozatosként – szüleid – napközis vagy menzai ellátást igényelhetnek számodra. Napközi otthonba való felvételed a minden tanévet megelőző május hónapban, az iskola által rendszeresített jelentkezési lapon, illetve a beíratás alkalmával kérhető.

Amennyiben napközis vagy, a tanítási órákat követően napközis csoportban folytatódik a napod. Lehetőséged nyílik ebédelésre, játékos sportfoglalkozásokon, szabadidős foglalkozásokon való részvételre és az iskolában készülhetsz fel a másnapi tanórákra. Menzásként vagy napközisként is meghatározott rend szerint mehetsz haza.

 

Iskolánk minden gyakorlós számára tudja biztosítani a napközis vagy menzás ellátást.

 

Felsősként, minden délután, a tanulószobai foglalkozásokon tudsz felkészülni a másnapi tanórákra.

A napközis és menzai befizetések időpontjáról a tanév megkezdésekor külön tájékoztatást kapsz. A térítési díjat az iskola gazdasági ügyintézőjénél kell befizetni.

 

A kötelességeid:

A jogok gyakorlása mellett természetesen kötelességeid is vannak.

Kötelességeid megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat a köznevelési törvény 53. §-a tartalmazza.

 

A tantervben előírt tanórai foglakozásokon kötelező részt venned.

 

A tanítási órák, bemutatóórák, hallgatói tanítások és egyéb iskolai foglalkozások eredményességét köteles vagy fegyelmezett magatartásoddal segíteni. Munkádat tanáraid útmutatása szerint kell végezned.

 

Tanáraid által meghatározott módon és időben számot kell adnod tudásodról.

 

Ha hiányzol a tanítási órákról, szakkörről, iskolai rendezvényről köteles vagy igazolni a távolmaradást. Az igazolást osztályfőnöködnek kell leadnod a hiányzásod utáni első tanítási napon. Amennyiben ezt nem teszed meg, hiányzásod igazolatlannak minősül. Tanórai lemaradásodat köteles vagy pótolni. Ehhez szaktanáraidtól kaphatsz segítséget, útmutatást.

 

Az ellenőrződ (tájékoztató füzeted) iskolai dokumentum. Köteles vagy azt az iskolában magadnál tartani, arra vigyázni, azt tanárod kérésére bemutatni.

Az elveszített ellenőrző könyv vagy tájékoztató füzet helyett újat kell vásárolnod az általános igazgatóhelyettestől. Az új ellenőrző könyvbe (tájékoztató füzetbe) az osztályfőnököd valamennyi addigi bejegyzést (érdemjegyek, hiányzás, dicséret, elmarasztalás stb.) hivatalosan átvezet. 

Az ellenőrző könyv (tájékoztató füzet) elveszítése vagy megsemmisítése, szándékos megrongálása fegyelmi intézkedést von maga után.

Az ellenőrző könyvben (tájékoztató füzetben) javítófestékkel javítani szigorúan tilos. E szabály megszegése igazgatói figyelmeztetést von maga után.

 

Így jutalmazhatunk meg...

 

Abban az esetben, ha minden tőled telhetőt megteszel és

 • folyamatosan példamutató magatartást tanúsítasz,
 • vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt érsz el,
 • vagy az osztály, illetve az iskola érdekében kiemelkedő közösségi munkát végzel,
 • vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon veszel részt,
 • vagy bármely más módon hozzájárulsz az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíthet.

 

Tanév közben elismerésként a következő dicséreteket kaphatod:

 • szaktanári dicséret, napközis nevelői dicséret, osztályfőnöki dicséret,
 • igazgatói dicséret,
 • nevelőtestületi dicséret.

 

Amennyiben egész évben példamutató magatartást tanúsítasz és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát is végzel, a tanév végén:

 • szaktárgyi teljesítményedért,
 • példamutató magatartásodért,
 • kiemelkedő szorgalmadért,
 • vagy példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetsz, oklevéllel jutalmazhatunk, amelyet az iskola közössége előtt vehetsz át.

 

Fenti dicséretekre az iskola bármely pedagógusa, valamint a diákönkormányzat vezetése is javaslatot tehet. Odaítéléséről az illetékes szaktanár, illetve az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt.

 

Abban az esetben, ha nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt értél el, díszoklevelet és könyvjutalmat vehetsz át a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt.

 

Az SZE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola kiváló tanulója elismerés odaítéléséről az osztályfőnök, illetve szaktanár javaslata alapján a nevelőtestület dönt.

Ezt az elismerést a 8. osztály elvégzésekor úgy kaphatod meg, ha példaértékű tanulmányi és közösségi munkát végeztél, tanulmányi versenyen (versenyeken) pedig kiemelkedő eredménnyel (megyei 1-3. hely; országos 1-10. hely) képviselted iskolánkat.

 

Az SZE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola kiváló sportolója elismerés odaítéléséről az osztályfőnök, illetve szaktanár javaslata alapján a nevelőtestület dönt.

Ezt az elismerést a 8. osztály elvégzésekor úgy kaphatod meg, ha iskolánkban példa értékű sporttevékenységet végeztél, versenyen (versenyeken) kiemelkedő eredménnyel (megyei 1-3. hely; országos 1-10. hely) képviselte iskolánkat.

 

A kiváló tanuló, valamint a kiváló sportoló elismerésben részesített tanulókat a Gyakorlós Alapítvány oklevéllel jutalmazza és könyvjutalomban részesíti. Az iskolai szintű elismeréseket tanév végén, a tanulóközösség nyilvánossága előtt vehetik át a jutalmazottak.

Fenti dicséreteket, elismeréseket írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni.

 

Ezekkel a fegyelmi intézkedésekkel kell szembenézned...

 

Abban az esetben, ha:

 • tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíted,
 • vagy a tanulói Házirend előírásait rendszeresen megszeged,
 • vagy igazolatlanul mulasztasz,
 • vagy bármely más módon ártasz az iskola jó hírnevének, vállalnod kell a következményeket.

 

A tanév során a következő elmarasztalásokat kaphatod:

 • szaktanári figyelmeztetés, napközis nevelői figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés,
 • osztályfőnöki intés,
 • osztályfőnöki megrovás,
 • igazgatói figyelmeztetés,
 • igazgatói intés,
 • igazgatói megrovás,
 • tantestületi figyelmeztetés,
 • tantestületi intés,
 • tantestületi megrovás

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elvét érvényesítjük, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően eltérhetünk.

A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetést írásba kell foglalni és azt az ellenőrző könyved (tájékoztató füzeted) útján a szüleid tudomására kell hoznunk, valamint az osztálynapló megjegyzés rovatába is be kell jegyeznünk.

 

Súlyos kötelességszegés esetén veled szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola nevelőtestülete dönt.

 

A fegyelmi eljárás zárásakor a veled szemben megállapítható fegyelmi büntetések:

 • megrovás,
 • szigorú megrovás,
 • áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába.

 

A következőket biztosítja számodra az iskola térítésmenetesen:

 • iskolánkban a tanulók számára tandíjat nem állapítunk meg
 • tanórai foglalkozások, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozások
 • az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozások
 • tanulmányi és szakmai versenyek, szakkörök, diáknap, az énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság
 • az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelete
 • a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelete
 • a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata minden gyakorlós diák számára ingyenesen biztosított.

 

A következő szolgáltatások csak térítési díj ellenében vehetők igénybe:

A térítési díj ellenében folyó oktatási tevékenységeket (önköltséges szakkörök) tanévenként az iskola munkatervében határozzuk meg, és ezekről osztályfőnökötöktől kaptok tájékoztatást.

 

Az iskolánkban igénybe vehető étkezésért – törvényileg meghatározottak szerint – a szüleidnek térítési díjat kell fizetni minden hó 25. napjáig előre, személyesen az iskolai gazdasági ügyintézőjénél. Iskolánk az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, ha az étkezést a szüleid a hiányzásod napján 9 óráig személyesen vagy telefonon az iskolai gazdasági ügyintézőjénél lemondják.


 

SZIRÉN online katalógus

                         

Gyakorlós Alapítvány adószáma

15308902-4-08